Huurvoorwaarden

 • De reservering is definitief  wanneer het huurcontract ondertekend is terugontvangen door verhuurder en 20% van de kale huurprijs is voldaan.Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de reservering te zijn overgeschreven. 
 • 12 weken voor aanvang van de huurperiode dient 50% van de totale kale huursom te zijn voldaan. De totale huursom, inclusief eventuele toeslagen, dient 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij niet-nakoming zal verhuurder de overeenkomst als ontbonden beschouwen en vervalt het betaalde voorschot aan verhuurder.  
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering vervalt te allen tijde minimaal de eerste aanbetaling van 20% aan de verhuurder. Bij annulering tot 8 weken voor de ingangsdatum vervalt de aanbetaling van 50% aan de verhuurder. Bij annulering tot 2 weken voor de ingangsdatum vervalt de totale huursom aan de verhuurder. 
 • De verplichte eindschoonmaakkosten (Casa Juan €50,00 en voor Casa Rita €75,00) dienen de dag van aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bankrekening van verhuurder. Deze kosten zijn inclusief het wassen van het laatst gebruikte bedlinnen, vaat-/theedoek en 1 gebruikte handdoek per persoon. Indien er meer wasgoed achterblijft, zal hier €6,50 per wasbeurt voor in rekening worden gebracht.
 • De huurder is verplicht aan de verhuurder een waarborgsom van €250.00 te betalen. Dit bedrag en de verplichte eindschoonmaakkosten (€50.00 Casa Juan / €75.00 Casa Rita) moeten de dag van aanvang van de huurperiode zijn overgemaakt of contant worden overgedragen. Binnen 14 dagen na het eind van de verhuurperiode zal de waarborgsom per bank worden gerestitueerd onder verrekening van energiekosten en eventuele schade. Indien de huurperiode langer dan 1 maand is, wordt de waarborgsom met €25.00 per week verhoogd. De appartementen hebben een eigen elektriciteitsmeter. De kosten van het elektra bedragen €0,40 per gebruikt Kwh. Het gebruik van water en gas zit bij de kale huursom inbegrepen. 
 • Tijdens het verblijf wordt het gehuurde niet schoongemaakt. Daarvoor dient u zelf zorg te dragen. Bij vertrek dient u het servies en de koelkast schoon achter te laten. 
 • Het gehuurde mag onder geen enkele voorwaarde worden onderverhuurd dan wel bewoond door meer dan 4 personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Dit op straffe van directe ontbinding van de huurovereenkomst en ontzegging van de toegang tot het verhuurde door verhuurder of beheerder. 
 • Meubilair en inventaris mogen slechts een waardevermindering ondergaan ten gevolge van normaal gebruik. Dientengevolge dient de huurder alle kosten die de verhuurder moet maken om hetgeen wat na de huurperiode ontbreekt of onbruikbaar is of als gevolg van kennelijk abnormaal gebruik te laten vervangen of repareren, te vergoeden. De huurder verplicht zich tot volledige vergoeding van alle in dit artikel vermelde kosten, ook indien deze het bedrag van de waarborgsom te boven gaan. 
 • Huismeubelen mogen nooit buiten worden gebruikt. Huishoudtextiel mag niet van het eigen terrein af worden meegenomen.
 • Indien gebreken aan het gehuurde optreden, t.a.v. het functioneren van apparaten e.d. welke niet tijdens het opmaken van de inventarisatielijst geconstateerd en genoteerd zijn, is huurder verplicht deze onverwijld, doch in elk geval binnen 24 uur, te melden bij verhuurder of beheerder.
 • Het gehuurde is ter beschikking van de huurder na 17:00 uur op de dag van aanvang, zoals vermeld in het huurcontract. Het gehuurde dient op de dag van vertrek om 12:00 uur vrij te zijn.
 • Na controle van het gehuurde en de inventaris dienen de sleutels te worden afgegeven bij de verhuurder of beheerder.  
 • Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een eventuele uitval van de internetverbinding.
 • Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op de accommodatie van verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder.